STATUT Niepublicznego Żłobka „OLINEK”

Żłobek działa na podstawie:

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej części Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek „Olinek” Dorota Sądej
 2. Organem założycielskim i prowadzącym Żłobek jest Dorota Sądej
 3. Siedziba Żłobka znajduje się w Kraśniku przy ulicy Rumiankowej 6/48
 4. Obszarem działania Żłobka jest teren miasta Kraśnika i okolicznych Gmin

§2

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci zdrowe w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w wyjątkowych przypadkach – ze względu na wskazania zdrowotne do lat 4.
 3. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, oraz wyżywienie są pobierane z góry do 10-go dnia każdego miesiąca (opłata czesnego jest stała, niepodzielna i nie podlega zwrotowi), a stawka dzienna wyżywienia za nieobecność dziecka jest odliczana w następnym miesiącu.
 4. Wysokość czesnego wynosi 700 zł na miesiąc w tym 400 zł stanowi dotacja celowa z budżetu miasta Kraśnika, dla dziecka zamieszkałego na terenie Miasta Kraśnik
 5. Wysokość czesnego za dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy podlega indywidualnej stawce.
 6. Organizację i porządek w Żłobku określa regulamin porządkowy Żłobka.

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§3

 1. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 2. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 3. Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb.
 4. Zagwarantowanie zajęć edukacyjnych i motorycznych, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.
 5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 6. Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.

Zakres i sposób wykonywania działań opiekuńczych w Żłobku:

§4

 1. W czasie pobytu dziecka w Żłobku, oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawują opiekunki,
 2. Opiekę w Żłobku sprawują osoby z kwalifikacjami zgodnie z art. 16 pkt. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku.
 3. Skład personelu zatrudnionego dostosowany jest do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka. Jeden opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.
 4. Wszyscy pracownicy Żłobka podlegają obowiązkowemu przeszkoleniu w zakresie zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny, oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. Każde dziecko korzystające ze świadczeń Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka (opiekunów prawnych), lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zarządzanie Żłobkiem

§5

 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem, oraz realizację regulaminu ponosi dyrektor Żłobka
 2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka.

Do zadań dyrektora Żłobka należy w szczególności:

§6

Rodzice dziecka (opiekunowie prawni dziecka), objętego opieką w Żłobku mają prawo do:

 1. uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka,
 2. wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracy pracowników Żłobka, w tym dyrektora.

§7

 1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok w miarę istnienia wolnych miejsc w Żłobku, z tym że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku.

Pobierz statut

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularzy tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularze przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]